Všeobecné obchodní podmínky

Ondřej Budín

 1. Základní ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi
   Ondřej Budín
   IČO: 09978763
   se sídlem: Nový Svět 197, 768 33 Morkovice-Slížany
   zapsaný v živnostenském rejstříku u městského úřadu města Kroměříž
   e-mail: mail@ondrejbudin.cz
   web: https://ondrejbudin.cz
   (dále jen „Zhotovitel“) a Objednateli (jak jsou definování níže). Odchylná písemná ujednání mezi Zhotovitelem a konkrétním Objednatelem mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 2. Definice pojmů

  1. Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, mají níže uvedené termíny a slovní spojení následující význam:
   • Adresa pro doručování – je adresa, na které Zhotovitel přijímá písemnosti, a na kterou bude podle těchto VOP veden veškerý písemný styk se Zhotovitelem. Adresa je shodná se sídlem Zhotovitele.
   • Akceptace – právní úkon vyjadřující schválení poskytnutého Plnění včetně potvrzení, že poskytnuté Plnění nemá zjevné vady, je kompletní a v množství, jakosti a provedení dle Smlouvy, těchto všeobecných obchodních podmínek nebo dílčích smluv.
   • Akceptační kritéria – seznam kritérií, která musí být splněna, aby mohlo být plnění podléhající Akceptaci akceptováno.
   • Dopravné – zahrnuje dopravu z místa Zhotovitele do místa Objednatele a zpět, ztrátu času na cestě při dopravě a ubytování v místě Objednatele.
   • Důvěrné informace – jsou bez ohledu na formu jejich zachycení veškeré informace, které se týkají Smlouvy a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech Smluvních stran, informace o cenách Plnění, jakož i o průběhu Plnění), které se týkají Smluvních stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how) anebo informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména obchodní tajemství, utajované skutečnosti, bankovní tajemství, služební tajemství). Dále se považují za Důvěrné informace takové informace, které jsou jako Důvěrné výslovně označeny některou ze Smluvních stran. Za Důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se v průběhu trvání Smlouvy staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany ze strany Zhotovitele, dále informace získané Smluvní stranou na základě postupu nezávislého na Smlouvě nebo druhé Smluvní straně, pokud je Smluvní strana schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté Smluvní straně Třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.
   • Integrace – je provedení činností potřebných k úplnému vytvoření systému a jeho uvedení do provozu, integrace jednotlivých komponent do funkčního celku a řízení všech výše uvedených činností.
   • Instalace – souhrn činností vedoucích k zprovoznění a nastavení Plnění.
   • Implementace – je proces, při kterém dochází k zavádění, přizpůsobení a nastavení systému tak, aby podporoval naplnění požadavku a zadání Plnění. Např. nastavení prostředí, zavedení Informačního systému pomocí zakázkového vývoje Software, přizpůsobování standardního Software specifickým potřebám organizace nebo její části, tvorba dokumentace, vyškolení Koncových uživatelů apod.
   • Informační systém – (zkráceně rovněž „IS“) je chápán jako infrastruktura, nebo systém pro zpracování informací pro podporu řízení, provozu a rozhodování organizace nebo její části. Jeho součástí je hardware, Software, technické příslušenství a dokumentace.
   • Koncový uživatel – je pracovník Objednatele, který využívá Plnění, nebo jiná osoba, které Objednatel umožňuje využívání Plnění.
   • Kontaktní osoba Objednatele – je pracovník Objednatele, který je oprávněn obracet se na službu ServiceDesk Zhotovitele.
   • Metrika – měřitelný parametr Servisní služby
   • Migrace dat – je proces zahrnující převod dat ve vzájemně odsouhlaseném formátu a vzájemně odsouhlasené struktuře do nového systému. Migrace dat může zahrnovat i přípravu a testování.
   • Návrh systému - je písemný dokument obsahující návrh Informačního systému jako celku, zejména obsahující aplikační, datovou, technicko- technologickou a organizační architekturu IS.
   • Neprodleně – bez zbytečného prodlení, nejpozději následující Pracovní den.
   • Období podpory – je doba uvedená ve Smlouvě, během které se Zhotovitel zavazuje poskytnout Služby podpory.
   • Objednatel – je společnost jmenovaná ve Smlouvě, které je poskytován předmět Plnění
   • Odpovědné osoby – jsou pracovníci Smluvních stran pověření jednáním jménem Smluvních stran v otázkách plnění Smlouvy.
   • Okolnost vylučující odpovědnost – je překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
   • Oprávněné osoby – jsou zplnomocněné osoby Zhotovitele a Objednatele, které jsou oprávněny jednat jménem Smluvních stran o všech Smluvních a obchodních záležitostech týkajících se Smlouvy a souvisejících s jejím plněním.
   • Osoby v koncernu – jsou jakékoli třetí osoby, které tvoří se Zhotovitelem nebo Objednatelem koncern (holding) ve smyslu ustanovení §79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“).
   • Ověřovací provoz - provoz Objednatele za asistence a zvýšeného dohledu Zhotovitele v místě Objednatele, sloužící pro optimalizaci a ověření správné funkčnosti IS.
   • Plnění – je dodané zboží nebo zhotovené, provedené dílo Zhotovitelem na základě Smlouvy. Plnění představují všechny Produkty a Služby včetně dokumentace, které mají být Zhotovitelem dodány nebo poskytnuty v průběhu plnění Smlouvy.
   • Pracovní dny - všechny dny, kromě sobot a nedělí nebo zákonem stanovených svátků a dnů pracovního klidu, během nichž dohodnuté pracovní činnosti budou prováděny v čase od 8:00 do 16:00 hodin.
   • Pracovníci Objednatele - zaměstnanci Objednatele a/nebo jiné fyzické osoby, které Objednatel pověří Plněním dle Smlouvy; Objednatel za činnost těchto pracovníku odpovídá.
   • Pracovníci Zhotovitele - zaměstnanci Zhotovitele nebo jiné fyzické osoby, které Zhotovitel pověří Plněním dle Smlouvy.
   • Produkty – jsou všechna zařízení, hardware, Software a spotřební zboží, které má Zhotovitel instalovat, integrovat, implementovat, nebo poskytnout v průběhu plnění Smlouvy a všechna související dokumentace.
   • Projekt – je skupina časově ohraničených činností, které vedou k naplnění Smlouvy.
   • Protokol o Akceptaci – písemný protokol podepsaný Odpovědnými nebo Oprávněnými osobami obou Smluvních stran jako potvrzení o Akceptaci.
   • Protokol o Předání – písemný záznam podepsaný Odpovědnými nebo Oprávněnými osobami obou Smluvních stran jako potvrzení o Předání.
   • Provozní prostředí – HW a SW prostředí Objednatele vhodné pro provoz IS. Konfigurace HW a SW prostředí bude uvedena v Návrhu systému.
   • Předání – úkon, kdy Zhotovitel předává Plnění Objednateli a ten Předmět Plnění přejímá. O této skutečnosti bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem vždy sepsán Protokol o předání (či Předávací protokol), ve kterém budou uvedeny i případné Vady Plnění.
   • ServiceDesk – je služba Zhotovitele, která slouží k přijímání a evidenci všech požadavků na záruční opravy a služby podpory.
   • Servisní kalendář - doba a dny, ve kterých je Servisní služba poskytována
   • Servisní služba – služba související se správou, provozem, rozvojem a pravidelnou údržbou IS nebo spravovaného HW a SW.
   • Služby – jsou všechny činnosti, které má Zhotovitel poskytnout v průběhu plnění Smlouvy a jsou potřebné ke splnění Smluvních závazků.
   • Služby podpory – jsou služby, které se na základě smlouvy zavazuje Zhotovitel poskytnout v průběhu Období podpory.
   • Smlouva – představuje dohodu uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, podepsanou Oprávněnými osobami obou Smluvních stran včetně všech jejich dodatků, doplňků, příloh a všech dokumentů, na které se Smlouva odkazuje, a které jsou její nedílnou součástí. Smlouva je základním dokumentem, který popisuje, jakým způsobem a za jakých podmínek bude poskytováno Plnění.
   • Smluvní strany – je společně Zhotovitel a Objednatel.
   • Software (Programové vybavení) – počítačový program spolu s příslušnou dokumentací, popřípadě i zdrojovými texty, je-li výslovně uvedeno, že jsou součástí Plnění.
   • Stránky Zhotovitele – webové stránky zhotovitele na adrese https://ondrejbudin.cz
   • Subdodavatel - Třetí strana, která se na plnění Smlouvy podílí dodávkami pro Zhotovitele.
   • Třetí strana/osoba – je fyzická nebo právnická osoba, kterou není Zhotovitel nebo Objednatel, a která s nimi není majetkově ani fakticky propojena ve smyslu ustanovení dílu 9 ZOK.
   • Úroveň Služeb podpory – je konkrétní specifikace Služeb podpory, jejichkvantity, kvalitya podmínek,za kterýchse Zhotovitelzavazuje tyto služby poskytovat.
   • Vada – je rozpor mezi skutečnými funkčními vlastnostmi poskytnutého Plnění a funkčními vlastnostmi, které jsou uvedeny v dokumentaci nebo v popisu Plnění, je-li takový popis součástí Smlouvy nebo součástí dokumentu vypracovaného na základě Smlouvy. Za Vadu se dále považují i právní vady Plnění.
   • Záruční doba – jedoba uvedenáve Smlouvě,během kterése Zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovatvady.
 3. Vztah smlouvy a všeobecných obchodníchpodmínek

  1. Tyto VOP vždy tvoří přílohu Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
  2. Tyto VOP jsou platné v celém rozsahu, pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak.
  3. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a těmito VOP, platí tyto VOP v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu se zněním Smlouvy.
  4. Pokud se Smlouva na tyto VOP neodkazuje, nebo není Smlouva v písemné formě, pak se Smluvní strany chovají, jako by tyto VOP byly součástí Smlouvy s ohledem na ostatní články tohoto oddílu. Tyto VOP musí být vždy volně přístupné ke stažení ze Stránek Zhotovitele.
 4. Plnění

  1. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, považuje se za místo plnění sídlo Objednatele.
  2. Smluvní strany se zavazují úzce spolupracovat, zejména si poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění svých závazku, přičemž v případě změny podstatných okolností, které mají nebo mohou mít vliv naplnění Smlouvy, jsou povinny o takové změně informovat druhou Smluvní stranu nejpozději do osmi (8) Pracovních dnů po provedení takové změny.
  3. Smluvní strany se dále zavazují poskytnout druhé Smluvní straně součinnost umožňující řádné plnění povinností ze Smlouvy.
  4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků z této Smlouvy.
  5. Smluvní strany se zavazují informovat opačnou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou, nebo by mohly být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
  6. Smluvní strany se zavazují vytvářet předpoklady pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů pro poskytnutí věcného plnění, ani k prodlení s úhradou jednotlivých finančních závazků.
  7. V zájmu optimálního plnění Smlouvy jsou Smluvní strany povinny plnit řádně a včas své závazky tak, aby nedocházelo k prodlení s jejich plněním. Pokud se některá ze Smluvních stran dostane do prodlení s plněním svých závazku, je povinna oznámit bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně důvod prodlení a předpokládaný termín a způsob jeho odstranění.
  8. Smluvní strany se zavazují plnit své závazky v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými předpisy a normami.
  9. Smluvní strany jsou oprávněny plnit své závazky prostřednictvím Třetích osob nebo Osob v koncernu, přitom však odpovídají, jako by plnily samy.
  10. Žádná ze Smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené prodlením s plněním závazku druhé Smluvní strany.
 5. Dílčí smlouvy a dodatky

  1. Smluvní strany mohou jednotlivé části Plnění Smlouvy upravit, popřípadě upřesnit pomocí písemných dílčích smluv nebo dodatků ke Smlouvě.
  2. Nestanoví-li dílčí smlouvy nebo dodatky Smlouvy výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran Smlouvou.
  3. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním dílčí smlouvy či dodatku, mají přednost ustanovení dílčí smlouvy či dodatku.
  4. Změny provedené dílčí smlouvou oproti ustanovením Smlouvy se týkají pouze Plnění poskytovaného na základě takové dílčí smlouvy.
  5. Ukončení účinnosti kterékoliv dílčí smlouvy nemá vliv naúčinnost Smlouvy.
 6. Cena a platební podmínky

  1. Ceny jsou udávány v českých korunách (CZK).
  2. Cena za Plnění je stanovena dohodou Smluvních stran.
  3. Cena za Plnění nezahrnuje daň z přidané hodnoty (není-li uvedeno jinak).
  4. V případě, že je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, cena Plnění je stanovena v českých korunách a index růstu spotřebitelských cen (míra inflace) vyhlášený Českým statistickým úřadem vzroste o pět (5) nebo více procent oproti okamžiku předchozího stanovení nebo zvýšení ceny, muže být cena Plnění spočívajícího ve Službách jednostranně zvýšena ze strany Zhotovitele, nejvýše však o částku odpovídající takovému procentuálnímu nárůstu. Zvýšená cena je platná uplynutím jednoho (1) měsíce po doručení oznámení ozvýšení.
  5. Cena je vždy splatná na základě vystavených faktur. Pro vyloučení pochybností platí, že cena je splacena připsáním celé finanční částky na účet Zhotovitele nebo potvrdí-li výslovně Zhotovitel splacení finanční čásky písemnou formou.
  6. Faktury musí splňovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadované platnými právními předpisy. Přílohy faktury tvoří kopie potvrzených dokumentů popisujících Předání nebo Akceptaci Plnění, jehož cena je fakturována, pokud to jakákoli ze Smluvních stran vyžaduje.
  7. Lhůta splatnosti faktury je, nestanoví-li Smlouva jinak, čtrnáct (14) kalendářních dní ode dne vystavení. Faktury se platí bankovním převodem na účet druhé Smluvní strany nebo pomocí platební brány, .
 7. Vlastnická práva, práva užití díla a přechod nebezpečí škody

  1. Vlastnické právo k předmětu Plnění, který se podle Smlouvy má stát vlastnictvím Objednatele, přechází na Objednatele dnem úplného zaplacení ceny příslušného předmětu Plnění.
  2. V případě, že Zhotovitel poskytne jako součást Plnění dílo, které vykazuje znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona, poskytuje Zhotovitel Objednateli nevýhradní licenci k užití díla, které podléhá ochraně podle zákonů České republiky upravujících práva duševního vlastnictví, a které má podle Smlouvy být předáno objednateli, a to momentem předání a dnem úplného zaplacení ceny takového díla. Na základě nevýhradní licence je Objednatel oprávněn k užití díla, ke kterému je nositelem majetkových práv autorských pouze Zhotovitel. Objednatel je oprávněn dílo užívat následujícím způsobem:
   1. užívat takové dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě nebo v licenčních ujednáních týkajících se takového díla,
   2. vytvářet kopie takového díla pouze pro účely archivace nebo bezpečnostních záloh. Kopie je Objednatel povinen zabezpečit proti ztrátě a odcizení a musí je označit všemi autorskými právy a označením jako originál,
   3. předat, postoupit, prodat, pronajmout nebo jiným obdobným způsobem poskytnout takové dílo Třetí osobě, nebo Osobě v koncernu pouze na základě předchozího výslovného písemného souhlasu Zhotovitele, není-li takové dílo výslovně k poskytnutí Třetí osobě nebo Osobě v koncernu určeno. V takovém případě je Objednatel na základě práva užití díla oprávněn v témž rozsahu poskytnout právo užití díla takové Třetí osobě nebo Osobě v koncernu, pro kterou je dílo určeno. Poruší-li Objednatel, Osoba v koncernu Objednatele, Pracovník Objednatele, či jiná osoba odvozující svá práva od osoby Objednatele, tento článek, má Zhotovitel nárok požadovat po Objednateli náhradu škody včetně ušlého zisku.
  3. Práva užití díla mohou být dále upravena zvláštními podmínkami nositele autorských práv. Takové podmínky tvoří přílohu Smlouvy. V případech kdy nositelem majetkových práv autorských k dílu poskytnutému Objednateli je zcela nebo zčásti Třetí osoba nebo Osoba v koncernu, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli podlicenci k tomuto dílu.
  4. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel poskytuje dle článku 7.2. Objednateli nevýhradní licenci k poskytnutému Plnění, práva Zhotovitele k dílu dle článku 7.2. zůstávají bez ohledu na výše uvedené zachována.
  5. V případech, na které se nevztahuje ustanovení podle článku 7.2, platí, že když Zhotovitel při plnění Smlouvy vytvoří nehmotný statek, který je způsobilý jako předmět ochrany podle obecně závazných předpisů, upravujících práva k nehmotným statkům, jsou obě Smluvní strany oprávněny takový nehmotný statek neomezeně užívat.
  6. V případě, že Objednatel užívá dílo v rozporu s ustanovením článku 7.2. nebo 7.3, je Zhotovitel oprávněn vypovědět po marném uplynutí písemně poskytnuté lhůty k nápravě, která nesmí být kratší než třicet (30) kalendářních dnů, poskytnuté právo užití takového díla. Výpovědní doba činí třicet (30) kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení výpovědi. Pokud bylo dílo poskytnuto v souladu s článkem 7.2.3. Třetí osobě nebo Osobě v koncernu, muže být právo užití díla vypovězeno i v případě, že je porušováno takovou Třetí osobou nebo Osobou vkoncernu. Objednatel, je povinen zajistit, aby Třetí strana nebo Osoba v koncernu přestala dílo užívat nejpozději uplynutím výpovědní lhůty podle tohoto ustanovení.
  7. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na Objednatele dnem jejich Předání.
 8. Záruka za jakost a odpovědnost zavady

  1. Zhotovitel se poskytnutím záruky na předmět Plnění zavazuje, že tento bude splňovat po stanovenou Záruční dobu specifikace uvedené v uživatelské a technické dokumentaci. Neexistující dokumentaci nahrazuje popis vlastností výstupu ve Smlouvě, Dílčí smlouvě nebo Protokolu o Akceptaci či Předání.
  2. Standardní doba záruky na poskytnuté služby a na poskytnutý spotřební materiál a náhradní díly je tři měsíce od Předání Plnění nebude-li dohodnuto jinak. Standardní doba záruky na Produkty se řídí „Všeobecnými obchodními podmínkami pro dodávky IT zařízení“ (dále jen VOP Dodávky) nebo je stanovena na prodejním či předávacím dokladu (faktura, dodací list).
  3. Záruční doba počíná běžet převzetím Plnění. Je-li předmět Plnění složen z více částí, potom záruční doba každé jednotlivé části předmětu Plnění začíná běžet od okamžiku jejího převzetí a vztahuje se na Vady vzniklé v době trvání záruky.
  4. Objednatel zasílá požadavky na záruční opravu v písemné formě prostřednictvím elektronické pošty, aplikací vzdáleného přístupu, popř. pošty na kontaktní údaje uvedené ve Smlouvě. Nejsou-li tyto kontaktní údaje ve smlouvě uvedeny, bude objednatel zasílat požadavky na kontaktní údaje uvedené na webových stránkách Zhotovitele. Oznamované Vady Plnění musí být dostatečně specifikovány. Oznámení zjištěných Vad musí být provedeno nejpozději do posledního pracovního dne běhu záruční doby.
  5. Práce na odstranění oznámené Vady, na kterou se vztahuje záruka, musí být zahájeny bez zbytečného odkladu. Není-li možné takovou Vadu odstranit okamžitě, musí Zhotovitel oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli předpokládaný termín a způsob odstranění Vady.
  6. Zhotovitel je oprávněn eliminovat Vadu i tím, že navrhne postup, který zamezí projevům Vady při běžném provozu.
  7. V případě, že Objednatel požádá o opravu Vady, na kterou se nevztahuje záruka, dohodne se Zhotovitel a Objednatel na podmínkách jejího výkonu. Povinností Zhotovitele je předem informovat Objednatele o tom, že jím požadovaná služba není kryta zárukou a bude účtována dle aktuálních cen příslušné služby.
  8. Náklady Zhotovitele na činnosti spojené s analýzou požadavků, na které se nevztahuje záruka, nese Objednatel.
 9. Omezení záruky

  1. Zhotovitel nenese odpovědnost za Vady a chyby a záruka se nevztahuje na Vady a chyby vzniklé:
   1. užíváním Plnění v rozporu s dodanou uživatelskou, popř. technickou dokumentací, či předaným postupem užití,
   2. neoprávněným nebo neodborným zásahem či nesprávným užitím Plnění Objednatelem nebo Třetí osobou nebo Osobou v koncernu Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele,
   3. úpravou nebo jakýmkoliv jiným zásahem do poskytnutého Plnění bez souhlasu Zhotovitele,
   4. úpravou Software, která je v rozporu s podmínkami Smlouvy nebo zákonem, užíváním Software v jiném než Zhotovitelem podporovaném operačním a/nebo databázovém prostředí nebo užíváním Software v rozporu s aktuální verzí podporovanou Zhotovitelem, to vše bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele,
   5. změnou parametru prostředí Informačního systému Objednatele,
   6. ve kterém je dodaný Software provozován, bez souhlasu Zhotovitele,
   7. komponentami Informačního systému Objednatele, na které se nevztahuje tato záruka,
   8. vlivem počítačových virů,
   9. zanedbáním předepsané údržby, provozu nebo obsluhy ze strany Objednatele
   10. opotřebením Produktu způsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, pro které byla sjednána nižší cena,
   11. nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; vystavením nepříznivým vnějším vlivům, provozem za jiných než výrobcem či dodavatelem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek;
   12. fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem
  2. Za tvorbu, využívání a provozování dat v Informačním systému nese odpovědnost výhradně Objednatel. Objednatel je zároveň povinen provádět bezpečnostní zálohy dat v souladu s pravidly běžnými pro nakládání s daty v Informačním systému. Zhotovitel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat nebo datových struktur Objednatele, a to ani v případě, že k nim došlo při užívání Plnění dodaného Zhotovitelem, na které se záruka vztahuje.
  3. Předmětem záruky také není:
   1. školení Objednatele,
   2. poskytnutí nových verzí Systému,
   3. instalace oprav softwarových chyb,
   4. poskytnutí služeb podpory.
 10. Komunikace Smluvních stran

  1. Způsob a pravidla komunikace jsou definována Smlouvou. Není-li tomu tak, používají se následující odstavce tohoto článku.
  2. Komunikace Smluvních stran probíhá na úrovni Oprávněných osob vymezených ve Smlouvě. Tím není dotčena možnost Smluvních stran komunikovat prostřednictvím statutárních orgánů Smluvních stran.
  3. Smluvní strana je oprávněna kdykoliv jmenovat jinou Oprávněnou nebo Odpovědnou osobu; je však povinna na takovou změnu písemně upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od jejího jmenování. Zhotovitel neodpovídá Objednateli za prodlení související se změnou Oprávněné osoby Objednatele, pokud prodlení nastalo velhůtě pro oznámení podle předchozí věty a nebo pokud nebyl Objednatelem o změně Odpovědné osoby v souladu s tímto článkem informován.
  4. Do působnosti Oprávněných osobnáleží:
   1. kontrolovat postup plnění Smlouvy,
   2. připravovat návrhy potřebných změn a dodatků Smlouvy, připravovat a podepisovat návrhy dodatku a dalších smluv týkajících se Plnění.
  5. Do působnosti Odpovědných osobnáleží:
   1. organizačně zabezpečovat veškeré činnosti související s plněním Smlouvy,
   2. koordinovat součinnost Smluvních stran,
   3. informovat na vyžádání Smluvní strany o postupu plnění Smlouvy.
  6. Dokumenty se doručují druhé Smluvní straně, a to některým ze způsobů dále uvedených:
   1. osobně oproti potvrzení opřevzetí
   2. doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku. V tomto případě se dokumenty považují za doručené dnem jejich převzetí adresátem, dnem vrácení zásilky v případě, že si ji adresát nevyzvedl, nebo v případě, že nebyl zastižen, a dále dnem, kdy adresát převzetí zásilky odmítl,
   3. datovou schránkou nebo elektronickou poštou. V tomto případě se dokumenty považují za doručené okamžikem, kdy odesílatel obdrží od příslušného technického zařízení potvrzení oúspěšném odeslání, a nebo potvrzení o doručení. Pro odstranění případných nedorozumění se Smluvní strany zavazují vzájemně informovat o řádném doručení dokumentů zaslaných elektronickou poštou.
  7. Dokumenty se doručují na údaje uvedené v záhlaví Smlouvy, není-li dohodnuto jinak.
 11. Proces Akceptace

  1. Akceptaci Plnění nebo dílčího Plnění může za Objednatele učinit Odpovědná nebo Oprávněná osoba. Objednatel je povinen zajistit přítomnost příslušné osoby při Akceptaci.
  2. O Akceptaci se píše Zhotovitel s Objednatelem příslušný Akceptační protokol. V protokolu Smluvní strany uvedou:
   1. Plnění nebo dílčí Plnění bylo akceptováno bez výhrad, nebo
   2. Plnění nebo dílčí Plnění bylo akceptováno s výhradami, které nebrání Akceptaci - v tomto případě se Plnění považuje za akceptované a účastníci dohodnou termín a způsob vyřešení výhrad, nebo
   3. Plnění nebo dílčí Plnění nebylo akceptováno – v tomto případě účastníci v Akceptačním protokolu písemně uvedou příslušné věcné výhrady bránící Akceptaci včetně naplnění či nenaplnění Akceptačních kritérií formou strukturovaného rozdílového protokolu. V tomto případě se Plnění nebo dílčí Plnění nepovažuje za akceptované. Účastníci dohodnou termín a způsob vyřešení výhrad a po jejich vyřešení bude znovu provedeno akceptační řízení.
  3. V případě, že Objednatel neposkytne součinnost nutnou pro provedení akceptačního řízení nebo neuplatní výhrady bránící Akceptaci do pěti (5) Pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo předáno Plnění k Akceptaci, bude se považovat takto poskytnuté Plnění za akceptované.
 12. Ochrana Důvěrných informací

  1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných Důvěrných informací způsobem obvyklým jako při utajování vlastních Důvěrných informací. Smluvní strany mají navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti takových principů utajení Důvěrných informací. Smluvní strany jsou zároveň povinny zajistit utajení získaných Důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i spolupracujících Třetích stran a Osob v koncernu, pokud jim takové informace byly poskytnuty.
  2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit Důvěrné informace mají Smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy či z obecně závazných právních předpisů.
  3. V případě ukončení platnosti nebo účinnosti některých smluvních ujednání ustanovení o ochraně Důvěrných informací, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak.
  4. Obě Smluvní strany budou zachovávat přísně důvěrný charakter veškerých takových důvěrných materiálů a nepoužijí je nebo nevyjeví Třetím osobám. Pokud jesdělení informací z důvěrných materiálů Třetím osobám nezbytné pro plnění Smlouvy, pak je možné informace poskytnout pouze za následujících podmínek:
   1. Třetí osobu, které budou Důvěrné informace některou ze stran sděleny, odsouhlasí druhá Smluvní strana předem.
   2. Třetí osoba písemně potvrdí svůj závazek zachování důvěrnosti informací, které jí byly jako důvěrné předány ve stejném rozsahu, v němž je touto povinností vázána Smluvní strana, která tyto informace Třetí osobě sdělila.
  5. Za porušení povinnosti Smluvních stran zachovávat Důvěrné informace nebude považováno předání následujících informací:
   1. které jsou nebo se stávají veřejně přístupnými nebo musí být zpřístupněny na základě obecně závazných právních předpisů, aniž by došlo k porušení Smlouvy
   2. které příjemce obdržel v souladu s právními předpisy od Třetí osoby nebo od Osoby v koncernu bez jakékoliv povinnosti zachovat jejich důvěrnou povahu; v tomto případě nebude Smluvní strana uváděna jako zdroj této informace
   3. které jsou zbaveny důvěrné povahy na základě platného příkazu soudu nebo orgánu veřejné správy, a to za předpokladu, že příjemce:
    1. předkládající Smluvní stranu vyrozuměl o takovémto příkazu neprodleně po jeho obdržení,
    2. spolupracuje s předkládající Smluvní stranou na tom, aby od soudu nebo od orgánu veřejné správy, který vydal zmíněný příkaz, získal ochranný příkaz, který by omezil vyjevení a užívání důvěrných materiálu výhradně na účely, kterým měl sloužit původní příkaz k odtajnění.
  6. Povinnosti Smluvních stran vyplývající z tohoto článku budou platit po celou dobu existence obchodního tajemství, a to jak po dobu platnosti Smlouvy, tak i po ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu.
  7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany domáhat se ochrany v souladu s ustanovením platných zákonů.
  8. Po ukončení Plnění může každá ze stran žádat od druhé Smluvní strany vrácení všech poskytnutých materiálů potřebných ke zhotovení Plnění dle Smlouvy obsahujících Důvěrné informace nebo tvořících obchodní tajemství a druhá Smluvní strana je povinna tyto materiály neprodleně vrátit, pokud nebudou součástí předmětu Plnění.
 13. Náhrada škody

  1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
  2. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany.
  3. Nahrazuje se pouze skutečně vzniklá škoda. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy nenese žádná ze Smluvních stran odpovědnost za jakékoli nepřímé, nahodilé nebo následné škody, škody způsobené na datech nebo škody spočívající ve ztrátě ušlého zisku nebo výnosu nebo jiné finanční ztrátě, a to i vyplývající z nedodržení povinností vůči správním orgánům, ať již se jedná o škody vzniklé v důsledku porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, není-li v těchto VOP či ve Smlouvě stanoveno jinak.
  4. Účastníci tohoto závazkového vztahu stanovují, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností Zhotovitele, představuje částku maximálně do výše ceny předmětu Plnění, ohledně něhož došlo ke škodné události, není-li sjednána jiná výše. Zhotovitel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat Objednatele, případná rekonstrukce ztracených nebo znehodnocených dat jde na vrub Objednatele, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
  5. Jakékoli nároky na náhradu škody je Objednatel oprávněn u Zhotovitele relevantně uplatnit jen tehdy, pokud po vzniku škodné události učinil veškeré kroky směřující k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škodné události dodavatele bezodkladně vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke vzniku škodné události se vztahující.
  6. Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazku způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.
 14. Okolnosti vylučující odpovědnost – vyšší moc

  1. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení sesplněním svých závazků, způsobené Okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší mocí).
  2. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé Okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání Okolností vylučujících odpovědnost.
  3. V případě opoždění plnění Zhotovitele způsobeném Okolnostmi vylučujícími odpovědnost platí, že tento není v prodlení po dobu trvání takových překážek. Zhotovitel je však povinen Objednatele o výskytu takových překážek neprodleně informovat. Termíny plnění dle Smlouvy se v takovém případě posouvají o dobu opoždění.
 15. Sankce

  1. Pro každý případ porušení podmínek užití díla (článek 7.2.) se stanovuje smluvní pokuta ve výši 10% ceny takového díla.
  2. Pro každý případ porušení povinnosti ochrany Důvěrných informací (článek 12.) se stanovuje smluvní pokuta ve výši 50.000,-Kč (padesát tisíc korun českých) nebo, pokud je písemnou Smlouvou stanovena fixní měsíční platba za služby, tak smluvní pokuta činí desetinásobek (10x) této měsíční platby, v případě, že není stanovena fixní měsíční platba, ale Zhotovitel pravidelně fakturuje služby Objednateli, pak smluvní pokuta činí součet fakturovaných služeb za posledních pět (5) kalendářních měsíců.
  3. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.
  4. V případě prodlení se zaplacením peněžité částky je Smluvní strana, která je se zaplacením v prodlení, povinna zaplatit druhé Smluvní straně roční úrok z prodlení ve výší 0,05% (pět setin procenta) denně z dlužné částky za každý den prodlení.
  5. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, jejich vyúčtováním nebo zaplacením, není dotčen nárok Smluvní strany na náhradu vzniklé škody.
 16. Ochrana osobních údajů

  1. Zhotovitel (pro účely tohoto článku dále „Zpracovatel“) se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů zpracovatelem.
  2. Zpracovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá za:
   1. plnění pokynů pro zpracování osobních údajů pouze k tomu oprávněnými osobami, které k osobním údajům mají bezprostřední přístup,
   2. zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
   3. zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje,
   4. opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.
  3. Zpracovatel se zavazuje vydáním vlastních vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy u zpracovatele, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu zpracovatelem stanoveném a odpovídajícím smlouvě uzavírané mezi Zpracovatelem a Správcem osobních údajů (Objednatelem, pro účely tohoto článku dále jen Správce) a zákonu, zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u zpracovatele.
   1. Zpracovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, včetně evropských právních předpisů a ISO norem, pokud na zpracování osobních údajů dopadají.
   2. Zpracovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Zpracovatele v rámci jeho systému řízení bezpečnosti informací.
  4. Zpracovatel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
   1. k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Zpracovatele, které budou mít Zpracovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
   2. osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Zpracovatele, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby Zpracovatele nebo jeho dodavatelů (subdodavatelů, poddodavatelů);
   3. oprávněné osoby Zpracovatele, které zpracovávají osobní údaje podle této Smlouvy, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Zpracovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Zpracovatel zajistí, že tato povinnost pro Zpracovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovně právního nebo jiného vztahu ke Zpracovateli. V případě porušení této povinnosti se Zpracovatel zavazuje nahradit veškerou způsobenou škodu.
  5. Zpracovatel se zavazuje dodržovat při zpracovávání osobních údajů povinnosti stanovené nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, popřípadě i dalšími obecně závaznými právními předpisy k této činnosti se vztahující mi.
  6. Zpracovatel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace auditů, kontrol, inspekcí apod., a to zejména v případě jednání se Subjekty jejichž údaje jsou zpracovány, s Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.
  7. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Zpracovatele nebo jeho dodavatelů (subdodavatelů, poddodavatelů) schválených písemně Správcem, a to na území Evropské unie. Zpracovatel je povinen zpracovávat Osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů.
  8. Jestliže je součástí Smlouvy i ujednání o odpovědnosti Zhotovitele za zálohování Systémů Objednatele, pak Objednatel (Správce) pověřuje Zpracovatele (Zhotovitele), aby za účelem zálohování, kontroly procesu zálohování, manipulace a migrace s daty v rámci serveru a jeho umístění v rámci prostor Správce a dalších účelů vyplývající z předmětu smlouvy zpracovával osobních údaje. Smluvní strany tímto konstatují, že Zpracovatel k osobním údajům nemá oprávněn přístup v čitelné podobě k jednotlivým zápisům v databázích, a jednotlivé zápisy nebude nijak upravovat, mazat, či doplňovat, pokud k tomu nebyl výslovně vyzván.
  9. Zpracovatel může zpracovávat pouze takové osobní údaje Subjektů, které souvisí s předmětem Smlouvy, tj. následujícími agendami:
   1. Rozsah služeb nutných pro správnou funkčnost systémů;
   2. Zajištění správné funkčnosti e-mailových, webových a dalších hostingových služeb;
   3. Prevenci rizik zejména zabezpečení systémů a sítí;
   4. Zajištění osoby Pověřence ochrany osobních údajů a jeho povinnostmi stanovenými nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.
  10. Předpokládané Subjekty, o kterých může Zpracovatel zpracovávat osobní údaje jsou:
   1. Vlastníci, statutární zástupci, zaměstnanci Správce a další pracovníci, se kterými má Správce uzavřenou smlouvu, v případě samosprávných celků i případně zastupitelé a rada samosprávného celku;
   2. Dodavatelé, odběratelé, zákaznicí a klienti Správce
  11. Správce tímto uděluje Zpracovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Zpracovatel však musí písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout Správci možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Zpracovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v této Smlouvě.
  12. Správce bere na vědomí, že pro účely technické, administrativní, kontaktování v případě problémů, technických změn apod. bude Zpracovatel zpracovávat adresní, identifikační, přístupové a kontaktní údaje Správce.
 17. Platnost aúčinnost

  1. Účinnost Smlouvy lze předčasně ukončit:
   1. písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,
   2. písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy jednou ze Smluvních stran,
   3. písemnou výpovědí Smlouvy v případě neplnění jedné ze stran z důvodu Okolností vylučujících odpovědnost.
  2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména prodlení Smluvní strany s plněním nepeněžitých závazku delší než tři (3) měsíce, popřípadě prodlení Smluvní strany s plněním peněžitých závazku delší než jeden (1) měsíc.
  3. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy podle ustanovení čl. 17.1.2 pouze v případě, že druhá Smluvní strana přes písemné upozornění na porušení Smlouvy toto porušení v poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) kalendářních dnů, neodstranila.
  4. Smluvní strana je oprávněna vypovědět Smlouvu podle ustanovení čl. 17.1.3 pouze v případě, že druhá Smluvní strana není schopna plnit z důvodu Okolností vylučujících odpovědnost po dobu delší než dva (2) měsíce.
  5. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení článku 12., 13., 15.
 18. Závěrečná ustanovení

  1. Smluvní vztah mezi Smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Smlouva se řídí zákonem č.89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
  2. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy Třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nebo bez vznesení námitky druhé smluvní strany v průběhu lhůty nejméně patnáct (15) kalendářních dnů začínající prokazatelně zaslaným oznámením, s výjimkou peněžitých pohledávek za druhou Smluvní stranou.
  3. Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami.
  4. Veškeré změny či doplnění písemné Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma Smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.
  5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu a nebo z okolností za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
  6. Všechna vyhotovení Smlouvy jsou rovnocenná a mají platnost originálu. Je-li Smlouva sepsána ve více jazycích, je v případě rozporu jednotlivých jazykových verzí rozhodující verze česká. V případě, že Smlouva není sepsána v české verzi, označí Smluvní strany ve Smlouvě rozhodující jazykovou verzi. Smlouva podepisována smluvními stranami elektronicky má platnost originálu v jakékoli kopii, kde je možno ověřit elektronický podpis.
  7. Na právní úkony a právní vztahy vzniklé před 18.03.2021 se vztahují obchodní podmínky, které platily mezi účastníky v době jejich vzniku.
  8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 18.03.2021. Tyto VOP jsou ode dne jejich vyhlášení uveřejněny na webových stránkách Zhotovitele ondrejbudin.cz, a též v sídle i provozovnách Zhotovitele.
V Morkovicích dne 18.03.2021